ประเภทคดีแพ่ง

 • นิติกรรมและสัญญา
 • ทรัพย์
 • หนี้
 • ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 • ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 • เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทําของ รับขน
 • ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม ยอมความการพนันขันต่อ
 • ยืม ค้าประกัน จํานอง จํานํา
 • ตัวแทน นายหน้า
 • ประกันภัย
 • ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
 • หุ้นสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด
 • ครอบครัว
 • มรดก
 • และอื่นๆ อาทิเช่น
  • รับว่าความคดีแพ่ง ทุกประเภท อาทิ คดีกู้ยืมเงิน ,คดีบัตรเครดิต,คดีเช่าซื้อรถ,คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย,คดีฟ้องหย่า,คดีมรดก,คดีที่ดิน,คดีแรงงาน,คดีล้มละลาย เป็นต้น
  • รับว่าความ แก้ต่าง คดีอาญา ทุกฐานความผิด อาทิ คดีเช็คเด้ง,คดีลักทรัพย์,คดียักยอกทรัพย์,คดีฉ้อโกง,คดีบุกรุก,คดีข่มขืนกระทำชำเรา,คดีพรากผู้เยาว์,คดีทำร้ายร่างกาย,คดียาเสพติด เป็นต้น
  • รับดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญา ในชั้นตำรวจและในชั้นศาล
  • รับสืบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์, บังคับคดี, ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
  • รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน ,ติดตามหนี้ที่ค้างชำระต่างๆ
  • รับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ กับสถาบันการเงินต่างๆ, ธนาคาร,ไฟแนนซ์รถ
  • รับจัดทำและตรวจสอบ สัญญาทุกประเภท เช่น พินัยกรรม สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาอื่นๆ
  • รับจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
  • รับทำอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ ฎีกา  

ประเภทคดีอาญา

ความผิดที่เกิดขึ้นบ่อยในสังคม

 • ความผิดฐานลักทรัพย์
 • ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
 • ความผิดฐานชิงทรัพย์
 • ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 • ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์
 • ความผิดฐานฉ้อโกง
 • ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
 • ความผิดฐานยักยอก
 • ความผิดฐานรับของโจร
 • ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
 • ความผิดฐานบุกรุก
 • ความผิดฐานหมิ่นประมาท
 • ความผิดฐาน พรบ.คอมพิวเตอร์

ประเภทความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ

 • ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 • ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
 • ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 • ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

ประเภทความผิดที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

 • ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
 • ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 • ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 • ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง
 • ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
 • ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ประเภทความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ส่วนบุคคล

 • ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
 • ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
 • ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 • ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ

ประเภทความผิดคดีกฎหมายพิเศษ

 • ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ล้มละลาย
 • ลักษณะพยาน
 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้
 • กฎหมายที่ดิน
 • กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01)
 • กฎหมายจราจร