สัญญากู้ยืมเงิน  ( ทั่วไป )

 

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………..เดือน…………………………พ.ศ…………………..

ณ  วันที่………….ถนน……………….แขวง…………………….เขต…………………….กรุงเทพมหานคร

ระหว่างข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………….

อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้กู้  ฝ่ายหนึ่ง

กับข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………….

อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้ให้กู้  อีกฝ่ายหนึ่ง

                ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้

                ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน……………….บาท (………………………………………)

โดยในวันทำสัญญานี้ผู้กู้ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้ว และตกลงว่าจะชำระคืนเงินให้กับผู้ให้กู้ภายในวันที่…….

เดือน………………………….พ.ศ…………..

                ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ  15 ต่อปี  และตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้ทุก ๆ เดือน  

                ข้อ 3.  เงื่อนไขตกลงอื่น ๆ  ( หากมี )

                ผู้ให้กู้ยอมให้ผู้ชำระหนี้เงินกู้เป็นข้าวเปลือก  โดยกำหนดราคาเกวียนละ……………………….บาท

(…………………………………….) โดยให้ถือราคาตามที่ทางราชการกำหนดในขณะที่มีการชำระหนี้รายนี้

                ข้อ 4.  ในการกู้ยืมตามสัญญานี้ผู้กู้ได้นำหลักทรัพย์เป็นประกันให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้คือ

………………………………………………………………………………………….

                ………………………………………………………………………………………………………..

                ……………………………………………………………………………………………………....

                …………………….

                …………………………………………………………………………………………………….

                ………………………………

หลักทรัพย์ดังกล่าวผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ไม่มีภาระติดพันใด ๆ

                ในวันทำสัญญานี้ผู้ให้กู้ได้ยึดถือหลักประกันที่ผู้ส่งมอบให้แล้ว และผู้ให้กู้จะคืนให้เมื่อผู้กู้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

                ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องศาลบังคับคดี และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดีได้อีกโสดหนึ่งด้วย

                เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์ของคู่สัญญา  ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้กู้

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้กู้

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน / ผู้พิมพ์

 

 

 

 

 

ทนายปรึกษาฟรี
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ